Serveis jurídics

EXPERTISE

Àrea mercantil

SOCIETATS
Assessorament recurrent en relació a tota l’operativa de societats mercantils, des de la seva constitució fins a la seva extinció, i secretaria mercantil. Pactes entre socis i elaboració de protocols familiars. Assistència lletrada a òrgans d’administració i juntes de socis.

Assistència als òrgans d’administració i direcció de l’empresa així com als departaments de la mateixa acompanyant-los en el dia a dia per tal de resoldre qualsevol qüestió d’índole legal i de compliment de la normativa vigent, recerca de solucions pràctiques i emissió de la nostra opinió jurídica en qüestions relacionades amb l’operativa diària de l’empresa.

CONTRACTACIÓ MERCANTIL
Elaboració, negociació i anàlisi de qualsevol contracte vinculat a l’trànsit habitual de l’empresa. Procediments de resolució i rescissió contractual. Contractes especials: agència, subministrament i distribució, de finançament, bancaris, publicitaris, de franquícia, contractació i comerç electrònic.

DISTRIBUCIÓ I AGÈNCIA
Especialistes en reclamacions com a conseqüència de resolucions de contractes de distribució i agència, per via judicial i extrajudicial. Redacció de contractes de distribució i agència per a empreses distribuïdores i subministradores, modificació i adaptació de contractes a la legislació vigent. Transacció extrajudicial en casos de conflictes per resolució contractual i exercici d’accions judicials procedents quan no és possible la transacció.

FUSIONS I ADQUISICIONS
Assessorament i execució de tot tipus d’operacions societàries: transformació de forma societària, fusions i escissions, cessions globals d’actius i passius, dissolució i liquidació de societats. Assistència a transaccions d’adquisició i venda d’empreses i operacions de reestructuració empresarial amb seguiment de l’operació des del seu inici fins a la seva completa execució, redacció dels documents preliminars, procés de due diligence i revisió fins a la formalització de la transacció.

COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT
Assessorament i defensa en qüestions relacionades amb qualsevol tipus de pràctica comercial deslleial: actes d’engany i confusió, imitació, pràctiques enganyoses, aprofitament de la reputació aliena, violació de secrets, captació deslleial de treballadors i clientela, venda a pèrdua i activitats publicitàries il·lícites. Redacció i negociació de contractes de màrqueting i publicitat.

Àrea concursal

INSOLVENCIA I REESTRUCTURACIONS
Assessorament complet en les mesures prèvies a adoptar per empreses en situació d’insolvència provisional o definitiva. Aquest assessorament comprèn tots els aspectes laborals, concursals, financers i fiscals. Negociació de convenis anticipats amb creditors. Assessorament i representació en procediments preconcursals. Acords de refinançament amb entitats financeres.

CONCURSOS DE CREDITORS
Direcció, planificació i seguiment de procediments concursals voluntaris o contra tercers. Representació de creditors en procediments concursals. Representació d’interessats en la liquidació d’actius en procediments concursals.

RECUPERACIÓ CONCURSAL
Disseny d’estratègies per maximitzar l’entrada de liquiditat mitjançant la implantació de plans de proveïdors, acords i reclamacions judicials o extrajudicials. Des del punt de vista de l’creditor, anàlisi de la possible recuperació dels crèdits, defensa dels crèdits dels creditors tant en situacions judicials com extrajudicials. Impugnació i reconeixement de crèdits.

RESPONSABILITAT CONCURSAL
Assessorament i defensa en matèria de responsabilitat d’administradors o altres derivada de procediments judicials d’insolvència.

ADMINISTRACIÓ CONCURSAL
Administració concursal en processos concursals de la província de Barcelona. Assessorament a l’administració concursal.

Àrea dret de la IT

LOPD PRESENCIAL:
Implantació de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) i la seva normativa de desenvolupament. Auditories legals i tècniques de compliment de la LOPD i la seva normativa de desenvolupament. Elaboració d’informes biennals en virtut del que estableix el Reial Decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD. Formació in company a directiu i / o usuaris en matèria de protecció de dades. Redacció de manuals de conducta. Defensa jurídica en procediments sancionadors de l’Agència de Protecció de Dades i seguiment en la via contenciosa-administrativa. Confecció i seguiment fins a l’aprovació de codis tipus. Protecció de la privacitat i dels drets de particulars i empreses a Internet.

L’equip professional compta amb enginyers informàtics especialitzats la matèria, que aporten valor l’aplicació pràctica de la LOPD.

LOPD ONLINE
Plataforma online que permet adaptar el seu negoci a la LOPD-LSSICE. A l’acabar el procés que hi ha a la plataforma, se li facilitarà tota la documentació obligatòria i personalitzada amb les corresponents instruccions per complir amb la normativa: contractes amb treballadors, encarregats de tractament, clàusules web, etc. El servei inclou una àrea documental així com serveis de seguiment i manteniment. La plataforma permet realitzar auditories puntuals (quan ho desitgi) o l’obligatòria cada 2 anys per comprovar l’estat de l’adaptació.

CONTRACTACIÓ INFORMÀTICA:
Protecció de la propietat intel·lectual del programari propietari. Protecció de drets vulnerats mitjançant l’ús fraudulent de les noves tecnologies.

Assistència en la redacció i negociació de tot tipus de contractes de NT (com ara software i bases de dades, desenvolupaments de programes, aplicacions, contractes de outsorcing de serveis informàtics, contractes d’informàtica en núvol, hosting etc).

COMERÇ ELECTRÒNIC I PÀGINES WEB
Adequació de pàgines web a la LSSICE (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic) i la LOPD. Protecció de la Propietat Intel·lectual de pàgines web. Assessorament en implantació de sistemes de comerç electrònic. Representació en procediments sancionadors derivats de l’incompliment de la LSSICE. Assessorament integral en matèria de noms de domini: registre, renovacions i seguiment, recuperació de noms de domini caducats o usurpats, reclamació de noms de domini a tercers, mediació en la compravenda i backorder de noms de domini.

CERTIFICACIÓ ELECTRÒNICA I E-FACTURA
Emissió de certificacions digitals a través d’entitats de certificació reconegudes. Implantació de sistemes electrònics per al compliment de prescripcions legals que afecten l’empresa. Implantació i assessorament en matèria de signatura i / o factura electrònica. Implantació i assessorament en matèria de digitalització certificada.

DRET A L’HONOR I A LA PRÒPIA IMATGE IMATGE
Assessorament jurídic en matèria de dret a l’honor, a la intimitat ia la pròpia imatge. Procediments judicials en la matèria: exercici d’accions judicials per tal d’aconseguir la cessació de les intromissions il·legítimes i la reparació dels danys causats. Contractes de cessió de drets d’imatge. Compliment de polítiques de privacitat en empreses.

Àrea mediació i arbitratge

MEDIACIÓ I ARBITRATGE

Serveis de disseny i execució d’instruments de resolució de conflictes en via extrajudicial:

— Intervenció en tot tipus de procediments arbitrals.
— Representació de part en procediments de mediació.
— Mediació imparcial en conflictes de caràcter civil o mercantil.

Àrea contenciosa i processal

CIVIL I MERCANTIL
Serveis que permeten establir la millor estratègia processal d’impugnació i defensa de controvèrsies en els àmbits civil i mercantil:

― Assessorament prejudicial i dret preventiu.
― Direcció lletrada en tot tipus de procediments judicials en àmbit civil i mercantil.
― Assessorament en reclamacions derivades de resolució o incompliment de relacions contractuals.

En particular, serveis de direcció lletrada de processos contenciosos societaris: accions de responsabilitat, conflictes entre socis, impugnacions d’acords societaris, execució processal de pactes parasocials.

CONFLICTES SOCIETARIS
Especialistes en assessorament en situacions de conflicte entre socis o accionistes o entre un soci i la societat, representant tant a l’soci majoritari, minoritari com a la pròpia societat. Assessorament extrajudicial (assistència a juntes generals i consells d’administració, etc.) i representació judicial en cas dels conflictes descrits.
Comptem amb una àmplia experiència en la utilització de les eines i recursos que ens ofereix l’ordenament jurídic per a la prevenció i resolució d’aquests conflictes, amb l’objectiu de buscar, sempre que sigui possible, la solució més ràpida i menys costosa, ajustada als interessos defensats. També som especialistes en l’adopció i introducció de mesures preventives en els estatuts de la societat o en els pactes extraestatutaris que regulen les relacions internes i evitin les situacions de conflictes que es puguin generar o bé solucionar-les.

L’equip professional compta amb un advocat especialista en dret societari i un altre en dret processal-mediació, que treballant de manera conjunta en aquest tipus d’assumptes, aporten un valor afegit en la pràctica per solucionar les situacions descrites.

PENAL
Defensa legal d’empreses i persones físiques en qualsevol de les fases de l’procés penal (instrucció, judici oral, apel·lació, cassació, etc.) i davant de qualsevol òrgan jurisdiccional (jutjats d’instrucció, jutjats de menors, jutjats penals, audiències provincials, tribunals superiors de justícia, Tribunal Suprem o Tribunal Constitucional, Tribunal de Jurat). Portar l’acusació particular.

LABORAL
Direcció lletrada en procediments administratius i judicials (laboral i Seguretat Social).
Assistència davant la Inspecció de treball. Defensa en procediments sancionadors. Accidents de treball.
Procediments individuals i de conflicte col·lectiu i impugnació de conveni. Recursos de suplicació, recursos de cassació i recursos d’empara.

PÚBLIC
Defensa jurídica i assistència lletrada en tot tipus de procediments administratius i contenciós-administratius davant els tribunals de justícia (relacionats amb expropiacions forçoses, amb l’aprovació d’instruments de planejament i gestió urbanística i relatius a la denegació de llicències o la imposició de sancions, etc .).

CONCURSAL
Assessorament integral en tot el desenvolupament de l’procediment concursal, tant des del punt de vista de l’concursat-deutor com en defensa dels creditors (gestió de crèdits concursals, impugnació d’informes, defensa d’accions de reintegració, resolució de contractes, estudi de el pla de liquidació, etc). Accions de responsabilitat concursal contra l’administrador de la societat.

GESTIÓ DE IMPAGATS I MOROSITAT
Especialistes en gestió d’impagats i morositat. Disseny de protocols d’actuació davant de impagaments. Formació in company en morositat i gestió eficient d’impagats. Mediació, negociació i redacció d’acords extrajudicials. Gestió judicial i extrajudicial d’impagaments i accions per garantir els cobraments. Processos d’execució.

Àrea dret bancari i dret financer

Assessorament en la contractació de tot tipus de serveis i productes bancaris i operacions (factoring, leasing, confirming, renting, targetes de crèdits, finançament hipotecari i de consum). Assessorament preventiu i reclamació extrajudicial i judicial. Especialitzats en la negociació d’acords i solucions amb les entitats bancàries, així com en reclamacions davant el Banc d’Espanya.

Àrea fiscal

FISCALITAT CORPORATIVA
Serveis d’assessorament recurrent en fiscalitat empresarial per a tot tipus d’entitats i persones físiques (Grups d’empreses, societats, UTE, fundacions, etc.):

― Fiscalitat de societats.
― Fiscalitat de grups consolidats.
― Fiscalitat de fundacions, associacions i entitats de caràcter social.
― Fiscalitat de UTE i AIE.
― Fiscalitat d’ens públics.
― Fiscalitat de societats civils i persones físiques.

Assessorament en aspectes fiscals de tot tipus, com ara els relacionats amb l’operativa diària de l’empresa, suport a el departament fiscal intern de companyies o grups empresarials, esquemes de retribució, tributació indirecta o tributació local. Emissió de notes, informes i dictàmens en qüestions d’índole fiscal.

FISCALITAT DE PATRIMONIS
Assessorament en matèria de planificació de patrimoni, tant empresarials com familiars. Gestió jurídica integral de patrimonis, ja sigui en la fiscalitat d’empreses familiars i estructures d’inversió, ja sigui en la transmissió generacional de negocis i patrimonis (fiscalitat de successions i donacions, etc.). Recerca d’alternatives de salvaguarda el patrimoni familiar en relació a el patrimoni empresarial.

FISCALITAT IMMOBILIÀRIA
Assessorament en operacions de transmissió i adquisició d’immobles i de finançament de projectes immobiliaris.

OPERACIONS DE REESTRUCTURACIÓ
Assessorament en les operacions mercantils i en tot tipus de transaccions (compravendes, acords de joint venture, fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat, etc.) amb la finalitat de buscar la major eficiència des del punt de vista dels socis i de les societats intervinents en l’operació. Disseny, preparació i execució de les operacions, així com en els procediments d’auditoria preventiva previs a les esmentades operacions.

FISCALITAT INTERNACIONAL
Serveis d’assessorament sobre fiscalitat d’inversions internacionals i aplicació de convenis de doble imposició internacional a l’operativa comercial. Planificació i assessorament d’inversions internacionals. Assessorament sobre aplicació de convenis de doble imposició internacional a l’operativa comercial. Fiscalitat de impatriats / expatriats.

INSPECCIONS I PROCEDIMENT TRIBUTARI
Serveis d’assessorament i direcció lletrada de procediments de gestió, recaptadors, inspecció i sancionador davant l’Administració tributària (Hisenda estatal, autonòmica, local o altres ens i organismes de dret públic). Els nostres serveis inclouen també la direcció lletrada de reclamacions davant tribunals administratius i de la jurisdicció contenciosa-administrativa. Procediments en matèria tributària de delicte fiscal. Procediments de responsabilitat patrimonial de l’Estat en matèria tributària.

PREUS DE TRANSFERÈNCIA
Serveis d’assessorament en matèria de disseny i revisió de polítiques de preus de transferència, valoració d’operacions i elaboració de documentació d’operacions vinculades. Assessorament en operacions de reestructuració operativa i acords de repartiment de costos i contractes de serveis.

FISCALITAT DE POLÍTIQUES RETRIBUTIVES
Disseny de polítiques retributives: stock options, bonus, rendes irregulars, dietes, pagaments en espècie, amb especial atenció a retribucions de socis i administradors.

FISCALITAT SEGONA OPINIÓ
Servei de segona opinió que consisteix en la revisió de tots aquells informes o dictàmens emesos per altres professionals, per plantejar alternatives jurídiques, o detectar possibles riscos. S’estudien tots els antecedents i documentació aportada juntament amb la normativa aplicable per oferir-li un assessorament especialitzat i que obtingui un segon punt de vista.

COMPTABILITAT I PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS
Portar la comptabilitat periòdica sobre la base de la documentació que prepara el client. Elaboració de balanços de situació, explotació, comptes de pèrdues i guanys, sumes i saldos. Legalització de llibres comptables. Emissió d’informes comptables. Preparació i tramitació de l’dipòsit dels comptes anuals i el seu dipòsit en el Registre Mercantil corresponent. Comptabilitats a domicili.

Assistència i suport en la gestió de les obligacions fiscals periòdiques. Preparació i presentació de les declaracions d’impostos: confecció de les declaracions de l’impost sobre el valor afegit (IVA), així com de la declaració anual d’operacions amb tercers (model 347) i de les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries (model 349). Tancament comptable i fiscal de la societat, prestant assessorament tècnic en el càlcul definitiu de la quota de l’impost sobres (IS), elaboració de la declaració corresponent a l’IS. Assistència tècnica en la confecció i presentació de les declaracions sobre retencions i ingressos a compte relatius a rendiments procedents de la feina i activitats econòmiques, rendiments de capital mobiliari, rendes de no residents i de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans. Pagaments fraccionats: estimació directa i objectiva. Elaboració declaracions informatives. Preparació i tramitació d’impostos davant l’Administració autònoma: transmissions patrimonials, actes jurídics documentats, successions, etc.

Àrea laboral

CONTRACTACIÓ LABORAL, NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL
Assessorament laboral recurrent en:

– Contractació laboral (redacció de tot tipus de contractes de treball, clàusules especials) i les seves pròrrogues així com el seu registre oficial
– Faltes i sancions (preparació, redacció i lliurament de cartes de sanció)
– Consultes i anàlisis relatives a convenis col•lectius; mobilitat geogràfica, funcional i altres modificacions substancials de condicions de treball
– Consultes relatives a eventuals inspeccions de treball
– Càlcul d’indemnitzacions per acomiadament
– Assessorament en matèria de cotització a la Seguretat Social i informació sobre incentius o beneficis aplicables derivats de la contractació
– Reclamacions prèvies en matèria de Seguretat Social

Assessorament laboral especial en:

– Redacció de cartes d’acomiadament disciplinari i objectiu. Acomiadaments individuals
– Implantació de modificacions substancials col•lectives dels contractes de treball
– Elaboració de polítiques empresarials i protocols interns, així com de plans d’igualtat, de formació, etc.
– Sistemes retributius. Confecció polítiques retributives
– Negociació i redacció contractes de treball especials

GESTIÓ LABORAL
Els serveis que es presten són:

− Tramitació d’altes d’empresa en la Tresoreria General de la Seguretat Social i obertura de nous centres de treball
− Altes treballadors, baixes, contractes, pròrrogues així com modificacions contractuals
− Gestió a través de Contrat@
− Control de venciments de contractes
− Certificats d’empresa per a la gestió de les diferents prestacions, desocupació, maternitat, paternitat, pagament directe de IT, jubilació, així com la seva tramitació
− Gestió comunicats de malaltia i accidents de treball. Tramitació i comunicació d’accidents de treball
− Tramitació de comunicats d’incapacitat temporal
− Aplicació del cConveni col•lectiu del sector: estudi de les actualitzacions salarials, etc.
− Elaboració de nòmines. Confecció mensual dels rebuts de salaris i liquidacions, així com l’enviament de les nòmines per correu electrònic i de forma encriptada a la persona responsable, amb opció d’incloure el logo i/o segell de l’empresa
− Confecció dels butlletins de cotització
− Enviament dels fitxers de conceptes retributius abonats
− Fitxers de remesa bancària
− Confecció mensual del resum comptable d’imputació de costos de la nòmina (via Excel)
− Gestió mensual de les assegurances socials, CRETA, fitxers de conceptes retributius abonats
− Presentació model 111 mensual/trimestral així com el seu resum anual, presentació del model 190
− Enviament certificats de retencions sobre rendiments de treball als perceptors
− Consultes recurrents i informació relativa a l’Estatut dels Treballadors, i Legislació Laboral vigent

EXPEDIENT DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ
Assessorament i tramitació de qualsevol operació que impliqui acomiadaments col•lectius en expedients de regulació d’ocupació.

LITIGIS LABORALS (CONCILIACIONS)
Assessorament, assistència lletrada i col•laboració mitjançant la compareixença davant el CMAC, la Inspecció de Treball i Seguretat Social (bé d’ofici o per denúncia).

ALTA DIRECCIÓ
Negociació i redacció de contractes de personal d’alta direcció. Contractes, pactes especials, clàusules de blindatge i de no competència, incardinació en l’estructura orgànica de la societat, cessament d’alts directius, etc.

CONVENIS COL·LECTIUS
Assessorament i participació en matèria de negociació col•lectiva i pactes i convenis col•lectius.

REESTRUCTURACIONS
Assessorament des del punt de vista del dret laboral en les operacions de reestructuració i reorganització societàries, tant mercantils com a concursals, que comporten reducció de plantilla, acomiadaments col•lectius o suspensions i reduccions de jornada de caràcter col•lectiu. Expedients concursals. Trasllats col•lectius. Auditoria laboral i de Seguretat Social.

RECURSOS HUMANS
Amb la finalitat d’oferir un servei més innovador i proper a les necessitats pròpies de l’empresa, els facilitem la possibilitat de delegar en nosaltres la gestió directa de les següents funcions, d’aquesta forma podrà alliberar la càrrega de treball interna reduint costos de personal en el propi departament de recursos humans. Aquest mòdul adaptat es pressupostarà i realitzarà de forma individualitzada segons necessitats d’empresa.

Els serveis que es presten són:

− Selecció de personal, cartes de recomanació, etc.
− Formació i avaluació de llocs per a optimització de tasques: descripció de funcions, atribució de responsabilitats.
− Avaluació del rendiment: per a la presa de decisions respecte a les condicions de personal tals com a necessitat de noves contractacions, canvis de lloc de treball, etc
− Polítiques de retribució flexible
− Imputació de costos adaptada a necessitats puntuals d’empresa
− Confecció mensual dels rebuts salaris dels treballadors i enviament de les nòmines per correu electrònic i de forma encriptada a la persona responsable, amb possibilitat d’incloure el logo i/o el segell de l’empresa
− Confecció de remesa bancària
− Enviament de les nòmines per correu electrònic i directament als treballadors
− Atenció directa als treballadors en la resolució d’incidències sobre el seu full salarial
− Gestió de pagament directe d’hores extraordinàries, comissions de venda, dietes, despeses de locomoció, bestretes, embargaments, etc.
− Pagament directe individualitzat als treballadors de la seva nòmina mitjançant la configuració del fitxer de remesa per a la seva ulterior gestió per l’entitat bancària
− Planificació de la retribució flexible en el marc de l’empresa: assegurances mèdiques, tiquets restaurant, lloguer d’habitatge, vehicle
− Abonament stock options
− Realització de la imputació de costos personalitzat a les necessitats puntuals de l’empresa: circuits de comunicació interna, SAP, etc.
− Confecció anual del calendari laboral de l’empresa i centres de treball
− Planificació dels diferents torns de treball, ordinaris i cap de setmana
− Control directe de l’índex d’absentisme: vacances, llicències retribuïdes i no retribuïdes, processos d’incapacitat temporal, suspensió de contracte de treball per maternitat, excedència o expedients regulació d’ocupació (ERO)
− Atenció directa als treballadors en la signatura dels seus contractes de treball, pròrrogues, canvis de jornada, trasllats, etc.
− Tramitació d’expedients sancionadors i d’acomiadament, amb la seva comunicació directa als treballadors afectats
− Control venciment pòlisses d’assegurança obligatori de conveni
− Supervisió de la correcta realització de la vigilància a la salut i de l’activitat preventiva en matèria de seguretat i salut en el treball
− Gestió administrativa de tots els tràmits necessaris per a l’accés dels treballadors en centres no propis de l’empresa, contractes, subcontractes a través dels diferents portals: B2B (UCAGECI), oficina virtual de la TGSS, etc.

ESTRANGERIA/EXPATRIATS
Assessorament en desplaçaments internacionals de treballadors (aspectes laborals i de Seguretat Social).

Àrea civil

FAMÍLIA

Procediments de separació, divorci i nul·litats. Procediments judicials i de mutu acord. Unions de fet. Règim econòmic matrimonial i la seva liquidació. Negociació capitulacions matrimonials. Filiació. Règim de guàrdia i custòdia de menors, pàtria potestat i règim de visites. Mesures provisionals i definitives, la seva modificació i execució.

SUCCESSIONS

Successions testades i intestades, tramitació herències, testaments, legítimes. Pactes successoris. Declaració d’hereus ab intestat. Adjudicació i partició de l’cabal hereditari. Informes de testamentària. Impugnació de disposicions testamentàries.

INCAPACITACIÓ

Assessorament i tramitació de procediments d’incapacitació. Institucions tutelars. Mesures de protecció de patrimoni de l’incapaç.

IMMOBILIARI

Assessorament en tot tipus de transaccions immobiliàries: en la planificació i disseny d’estratègia, negociació, compra, promoció, finançament, gestió i venda. Inversions immobiliàries. Dret de la construcció: contracte d’obres. Arrendaments de locals comercials i d’habitatges. Copropietat, comunitat de béns. Divisió de la cosa comuna. Propietat horitzontal. Reclamacions derivades de la construcció.

HIPOTECARI I REGISTRAL

Assessorament en contractes hipotecaris, subrogacions, cancel·lacions i renegociacions. Expedients de domini i de cancel·lació de càrregues registrals.

CONTRACTACIÓ CIVIL

Assessorament i redacció de qualsevol tipus de contractes en matèria civil: contractes de compravenda, donació, arrendaments de coses, obra i serveis, contractes de gestió i custòdia, de finançament i garantia, associatius, contractes aleatoris i de transacció i arbitratge. Contracte de mandat, de representació. Tot tipus de reclamacions derivades de contractes.

RESPONSABILITAT CIVIL

Accions de reclamació i defensa per responsabilitat contractual i extracontractual.

CONSUMIDORS I USUARIS

Assessorament i defensa en tot tipus de processos relacionats amb els drets de consumidors i usuaris i la seva defensa. Responsabilitat de producte. Publicitat.

RECLAMACIONS DE QUANTITAT

Gestió d’impagaments i deutes i prevenció de la morositat. Disseny protocol d’actuació davant de impagaments .; Gestió extrajudicial i judicial d’impagats. Mediació, negociació i redacció d’acords extrajudicials.

CIRCULACIÓ

Reclamacions d’indemnitzacions, per via judicial i extrajudicial. Defensa dels drets de l’perjudicat.

Altres serveis

Àrea propietat intel·lectual i industrial

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Assessorament sobre el règim jurídic dels drets d’autor i dels drets connexos. Protecció i gestió de drets de propietat intel•lectual: registre, reclamacions, negociació amb usuaris i entitats de gestió. Assessorament en la contractació i explotació de les obres de propietat intel•lectual i d’altres continguts a les àrees editorial, audiovisual, musical i d’entreteniment (arts escèniques i del moviment). Defensa jurídica en procediments per infracció de drets de propietat intel•lectual.

PROPIETAT INDUSTRIAL
Assessorament en els procediments de registre i inscripció de signes distintius, patents i models d’utilitat, a nivell nacional, comunitari i internacional. Redacció i negociació dels contractes de cessió i llicència d’ús per a l’explotació i transmissió dels seus drets de propietat industrial. Acords de confidencialitat. Defensa jurídica dels drets de propietat industrial mitjançant les accions extrajudicials i judicials necessàries.

REGISTRE DE MARQUES NACIONAL I INTERNACIONAL
Assessorament i gestió en expedients de dissenys i marques nacionals, comunitàries i internacionals. Servei de vigilància nacional i internacional de marques.

Àrea penal

PENAL ECONÒMIC
Direcció lletrada en procediments penals, davant els jutjats o la Fiscalia, en defensa dels interessos dels seus clients, acusats o víctimes de tot tipus de delictes econòmics.

PENAL GENERAL
Assistència a la víctima i al detingut en comissaries de policia, jutjats de guàrdia, Jutjat de Violència Domèstica o davant la Fiscalia o el Jutjat de menors. Especialistes i formació específica per intervenir davant la Fiscalia i el Jutjat de menors i en casos de violència domèstica i violència de gènere.

DRET PENITENCIARI
Assistència al client i assessorament en els procediments per a la suspensió i substitució de condemnes i en la defensa de les persones ingressades en centres penitenciaris.

RESPONSABILITAT PENAL DE MENORS
Defensa en la Jurisdicció especial de responsabilitat penal de menors d’edat.

DELICTES I FALTES
Defensa a tota classe de delictes i faltes. Redacció i interposició de denúncies i querelles. Responsabilitat civil derivada del delicte.

RESPONSABILITAT PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA I CORPORATE COMPLIANCE
Assessorament i defensa de societats mercantils en aquells supòsits en què pugui arribar a declarar-se la responsabilitat penal de la persona jurídica. Assessorament a empreses de tota grandària, i als seus socis, administradors i directius, en la creació i millora dels seus procediments interns per a la prevenció i detecció d’irregularitats amb possible repercussió penal que es puguin derivar de la seva activitat econòmica. Amb aquest objectiu s’atenen consultes, es realitzen procediments de revisió, s’elaboren dictàmens i programes de prevenció de riscos o compliance programs i es realitzen sessions de formació interna.

Àrea econòmico-financera

Assessorament econòmico-financer, realitzant els següents treballs:

―Anàlisi de la situació econòmic-financera de les empreses
―Informes econòmics i financers per a Consells d’Administració i per a Socis i Accionistes (Propietat)
― Anàlisi i disseny de Quadres de Comandament a l’àrea econòmica financera
― Formalització de polítiques de reestructuració financera. Definició de polítiques de gestió del circulant i de planificació financera
― Disseny d’actuacions per aconseguir reequilibris patrimonials
― Formalització de plans de viabilitat
― Preparació de processos concursals
― Anàlisi de la rendibilitat de projectes
― Preparació d’expedients de regulació d’ocupació
― Assessorament comptable
― Valoració d’empreses

Àrea administratiu

DRET ADMINISTRATIU
Assessorament i tramitació de qualsevol procediment administratiu de petició o reconeixement de drets, així com sol•licitud d’indemnitzacions del funcionament de l’Administració Pública. Assessorament en qualsevol procediment d’obtenció de llicències i autoritzacions. Assistència jurídica en la tramitació d’expedients d’expropiació i convenis alternatius.

URBANISME
Elaboració i tramitació de figures de planejament urbanístic general i derivat (POUM, plans especials, plans de millora urbana, plans Parcials…). Constitució i assessorament de juntes de compensació i altres entitats urbanístiques. Projectes de reparcel•lació. Negociació, redacció i tramitació de convenis urbanístics de planejament i gestió. Tramitació d’autoritzacions i llicències urbanístiques (llicències d’obres, activitat, ocupació, funcionament) i de permisos especials (llicències comercials, autoritzacions turístiques, etc…). Due diligence urbanística: anàlisi sòls afectats, verificació de les autoritzacions i llicències exigibles, anàlisis del compliment dels requisits de la legislació aplicable. Assessorament jurídic en la tramitació d’expedients d’expropiació.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ
Reclamacions de responsabilitat pels danys derivats de les actuacions de l’Administració pública.

CONTRACTACIÓ PÚBLICA
Assessorament al sector públic en la preparació, redacció i adjudicació de contractes. Assessorament a clients privats en procediments de contractació i en l’execució de contractes públics. Elaboració d’instruccions de contractació i dels plecs de clàusules administratives i altres documents contractuals. Resolució de controvèrsies en matèria de contractes, assistència en procediments d’impugnació, interpretació, modificació i resolució de contractes del sector públic. Assessorament a empreses i particulars en licitacions. Redacció d’informes i dictàmens en la matèria.

GESTIÓ I OBTENCIÓ DE SUBVENCIONS
Assistència en la tramitació de tot tipus de subvencions i ajudes públiques i en l’assessorament en els procediments relacionats, com els de sol•licitud i reintegrament, tant en la via administrativa com en la contenciosa-administrativa.

ASSESSORAMENT GENERAL EMPRESA PÚBLICA
Especialistes en assessorament a les administracions publiques territorials, entitats públiques empresarials i societats públiques.

Sectorials

El nostre despatx compta amb advocats especialitzats en diferents àrees del dret amb experiència en l’assessorament jurídic a empreses actives en els sectors descrits a continuació. Aquests advocats combinen la qualificació tècnico-jurídica amb un ampli coneixement i experiència en aquests sectors, la qual cosa es tradueix en la capacitat d’oferir un assessorament jurídic complet i de major qualitat.

ALIMENTACIÓ
Àmplia experiència en l’assessorament jurídic a clients de la indústria alimentària, en totes les fases de la cadena de producció i distribució d’aquests productes, tant en l’assessorament recurrent del dia a dia de l’activitat, com en assessorament en operacions o temes concrets. A títol d’exemple, assessorament compravenda de mercaderies o maquinària, lloguer o compra de locals, llicències de marques, responsabilitat del fabricant, envasat i etiquetatge, publicitat i dret del consum i protecció de dades, contractes relatius a la producció, comercialització i distribució, promoció, emmagatzematge i transport de productes. Així mateix, serveis d’assessorament en qüestions administratives, de propietat intel•lectual i industrial, negociacions extrajudicials i procediments judicials.

CONSUM I RETAIL
Especialistes en assessorament multidisciplinari en totes les matèries dels agents que intervenen en el sector, tant en l’assessorament recurrent del dia a dia de l’activitat, com en l’assessorament en operacions o temes concrets. L’assessorament pot versar sobre qualsevol qüestió que se susciti en l’àmbit de l’activitat descrita. A títol d’exemple, en l’àmbit del dret societari, reestructuracions, contractació mercantil, immobiliari (venda i arrendament de locals, traspàs de negocis o llicències i execució d’obres), urbanisme (tramitació de llicències), bancari (revisió de préstecs i crèdits, hipoteques i avals), dret del consum i protecció de dades, propietat industrial i intel•lectual (protecció de marques, noms de domini, etc.), procediments arbitrals i judicials i dret fiscal i laboral (tant assessorament recurrent com a planificació fiscal, finançament com a contractació i acomiadament de treballadors i directius, qüestions de seguretat social).

EMPRESA FAMILIAR
Assessorament integral a les famílies empresàries amb l’objectiu d’aconseguir la continuïtat del projecte empresarial i preservar el patrimoni aconseguit. Aquest assessorament consisteix, entre altres, en la negociació, redacció i execució de protocols familiars i acords entre socis, redacció de reglaments del consell d’administració o el consell de família,; reorganització del patrimoni familiar i planificació fiscal, planificació de la successió patrimonial, assessorament en les reestructuracions societàries en el si del grup d’empreses familiars, planificació fiscal de l’empresa i dels membres de la família, prevenció i resolució de conflictes, assistència en la professionalització de l’empresa familiar.

ENTITATS NO LUCRATIVES
Advocats especialitzats a l’assessorament de fundacions i entitats no lucratives, amb un coneixement exhaustiu de la legislació aplicable. El nostre assessorament va des de la seva constitució, suport en la gestió diària d’aquestes entitats i en el desenvolupament de la seva activitat, aspectes fiscals i tributació i laborals fins a la seva dissolució i extinció.

ASSEGURANCES
Assessorament en l’àmbit del dret d’assegurances, especialment, en la redacció i interpretació de contractes d’assegurances, tramitació de reclamacions, i gestió de procediment judicials en tot l’àmbit nacional en matèria d’assegurances i fons de pensions. Assessorament en matèria tributària.

Necessites més informació?