Serveis LegalTech

Serveis i productes

RGDP I LOPDGDD
Assessorament 360º en matèria de Protecció de Dades Personals: Auditoria de compliment, implantació, delegats de protecció de dades (DPO), manteniment i formació a empresaris i empleats.

+ informació

PRIVACITAT
Assessorament general en matèries de Privacitat contractual, organitzativa i tècnica. Contractes de confidencialitat (NDA) i assessorament en la implantació de mesures organitzatives i formatives destinades a millorar la privacitat a l’empresa.
SECRETS EMPRESARIALS
Assessorament en el compliment de la Llei de Secrets Empresarials i en la implantació de mesures preventives i reactives per a l’ adequada protecció del secrets comercials i KNOW HOW de l’empresa.
CIBERSEGURETAT
Assessorament a Ciberseguretat de la mà d’experts en implantació de mesures de seguretat informàtica i de les comunicacions.
PROTECCIÓ D’IDEES
Assessorem en la implantació de mesures i oferim les idees de negoci originals i noves abans de sortir al mercat, a efectes que la nostra futura competència no es pugui aprofitar de la nostra idea i la nostra reputació.
PROTECCIÓ DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL
Registre de marques davant de l’Oficina Registral, estudi de viabilitat previ. Protecció extrajudicial i judicial davant d’infraccions de drets d’autor, infraccions marcaries i infraccions de dissenys industrials.
PROTECCIÓ I ADQUISICIÓ DE NOMBRES DE DOMINI
Gestió i recuperació de noms de domini, procediments de solució de controvèrsies en matèria de noms de domini, mediació a la compravenda i Backorder de noms de domini.
LEGALIZACIÓ D’EINES TECNOLÒGIQUES
Legalització de Webs, Apps, Software, multimèdia i audiovisuals des de la perspectiva de totes les normatives aplicables i sigui quin sigui el país d’origen i de destinació d’aquesta eina (protecció de dades, consumidors i usuaris, propietat intel·lectual i industrial, protecció d’idees i Know How, etc.).
LEGALITZEM LES ACCIONS DE MÀRQUETING
Legalitzem les accions de màrqueting en línia general, des de la protecció de dades passant per qualsevol aspecte que pugui incidir en la legalitat de l’acció. Avisos legals, traçabilitat, disseny, etc.
COMERÇ ELECTRONIC
Adequació de sistemes e-Commerce a la LSSICE i LOPDGDD. Representació legal en procediments sancionadors per incompliment normatiu.
INTERNET OF THINGS (IOT)
Legalització i clausulat. Termes i condicions legals adaptats a la implementació de tecnologia IOT, distribució de Hardware, etc.
ACTIUS DIGITALS
Cada dia més i més empreses i particulars operen amb actius digitals, i ho sàpiguen o no, tenen l’obligació de complir les obligacions legals que se’n deriven: Oferim assessoria fiscal, emissió d’una Legal opinion, validació de white papers, emissió d’utility i security tokens, etc.

+ informació

CONTRACTACIÓ INFORMÀTICA
Negociació i redacció de contractes NT: Programari i BBDD, Outsourcing, Cloud Computing, desenvolupament de programació, etc.
Protecció de Software propietari, protecció de drets vulnerats per ús fraudulent de les noves tecnologies.
DRET A L’HONOR I A LA PRÒPIA IMATGE
Assessorament jurídic relatiu al dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. Procediments judicials davant d’intromissions il·legítimes i restitució de danys.
DRET A LA PUBLICITAT
Assessorament jurídic en matèria de creació publicitària en mitjans tradicionals i xarxes socials, contractació amb influencers procediments judicials i d’arbitratge.
REPUTACIÓ ONLINE
Defensa judicial i extrajudicial dels nostres clients que apareixen a internet. Dret a l’oblit, comentaris lesius, eliminació de Fake Reviews, vulneracions de marca, suplantacions de personalitat, etc.
LIGITACIÓ I DEFENSA JURIDICA
Conflictes en els àmbits Civil, Mercantil i Contenciós – Administratius derivats de les matèries relacionades amb les noves tecnologies.
DELICTES INFORMÀTICS
Suplantació i usurpació d’identitat. Suplantació d’IP, web, correu (spoofing). Phishing i Pharming. Divulgació de vídeos i dades de caràcter íntim. Ciberassetjament, Cyberbullying, Cibergooming.
BLOCKCHAIN & CIBERSECURITY
Implantació de protocols de ciberseguretat per a les TIC i compliment jurídic-legal per a les tecnologies basades en Blockchain.
CERTIFICACIÓ ELECTRONICA I E-FACTURA
Certificació digital i implantació de sistemes electrònics per complir tots els requisits legals establerts per la llei. Digitalització certificada, signatura i facturació electrònica.
PERITATGES TECNOLÒGICS
Servei de peritatges tecnològics i informàtics especialitzat per a l’acreditació fefaent davant l’autoritat judicial, l’administració, els procediments extrajudicials, d’informació pericial per a la resolució de conflictes TIC.
E-LEARNING
Formació a mida sobre el compliment normatiu mitjançant la plataforma e-Learning.
TELETREBALL I L’ÚS DE MITJANS INFORMÀTICS
Gestió de protocols i sistemes de treball en remot per adaptar l’empresa a les noves realitats laborals.
ACOMIADAMENTS ONLINE
Elaboració dels protocols i tècniques per a la desvinculació d’empleats via en línia amb totes les garanties processals requerides.
CANAL DE DENÚNCIA
Implementació i gestió del canal de denúncia obligatori.
PROTOCOLS ANTI-ASSETJAMENT SEXUAL I MORAL INFORMÀTICS
Gestió d’expedients contradictoris i implementació de protocols de prevenció d’assetjament sexual i moral telemàtics.
DESCONNEXIÓ DIGITAL
Estudi i implementació de protocols de desconnexió digital.
JUDICIS TELEMÀTICS
Representem els interessos dels nostres clients a tot el territori nacional gràcies a les noves formes de celebració dels actes de judici estalviant costos de desplaçament i manutenció als clients.

Necessites més informació?